درباره ما

بازرگانی برادران اویسی

بازرگانی برادران اویسی ،یک همبستگی عظیم بین تمامی کشاورزان و باغداران کشور میباشد. اتحادی که موجب پیشرفت همه جانبه ی صنعت کشاورزی در کشور عزیزمان ایران می شود